In vita e in morte di Jerzy: il discorso omoerotico nelle lettere e nei Diari di Jarosław Iwaszkiewicz
PDF

Keywords

Iwaszkiewicz
Błeszyński
homosexuality
diary
letter writing

Abstract

Although Jarosław Iwaszkiewicz made references to homosexuality already in his interwar journalistic writings, in his literary works he tackles it implicitly through a literary filter. In the recently published diary and in the letters he wrote to his lover Jerzy Błeszyński, this theme becomes explicit and allows for a correct depiction of the role that sexuality played in the writer’s life and work. Substitution, comparison, revelation, sacralisation and artistic sublimation are some of the practices identified in the essay in order to trace homosexual discourse in this autobiographical material, a discourse that appears to be closely connected to modernist poetics alongside its philosophical and cultural implications (Nietzsche, Gide, Proust, Wilde, Szymanowski), but also considered taboo by the writer himself.
https://doi.org/10.25430/2281-6992/v9-022
PDF

References

Amenta 2008: A. Amenta, Il discorso dell’altro. La costruzione delle identità omosessuali nella narrativa polacca del Novecento, Roma, NEU, 2008.

Amenta 2020: A. Amenta, Polonistica e studi di genere. Intersezioni, contaminazioni, incroci di saperi, «Europa Orientalis», 39, 2020 (di prossima pubblicazione).

Blanchot 1962: M. Blanchot, Il libro a venire, Torino, Einaudi, 1962.

Czermińska 2014: M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków, Universitas, 2014.

Dąbrowski 2014: B. Dąbrowski, Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide, «Autobiografia», 1, 2014, str. 51-67.

Didier 1976: B. Didier, Le journal intime, Paris, PUF, 1976.

Dyszak 2019a: A.S. Dyszak, Językowe środki neutralizacji śmierci w listach Jarosława Iwaszkiewicza do zmarłego Jerzego Błeszyńskiego, «Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny», 18, 2019, str. 55-74.

Dyszak 2019b; A.S. Dyszak, Kochankowie ze Stawiska. Językowy obraz uczuć Jarosława Iwaszkiewicza w jego listach do zmarłego Jurka Błeszyńskiego, in (Nie)męskość w tekstach kultury XIX i XX wieku, a cura di B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, str. 408-421.

Girard 1962: A. Girard, Le journal intime, Paris, PUF, 1963.

Iwaszkiewicz 1926a: J. Iwaszkiewicz (alias Eleuter), Nowa powieść Andrzeja Gide’a, «Wiadomości Literackie», 14 (IV), 1926, str. 2.

Iwaszkiewicz 1926b: J. Iwaszkiewicz (alias Eleuter), Homoseksualizm w literaturze, «Wiadomości Literackie», 4, 1926, str. 6.

Iwaszkiewicz 2007: J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955, a cura di A. Papieska, R. Papieski, Warszawa, Czytelnik, 2007.

Iwaszkiewicz 2010: J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956-1963, a cura di A. Papieska, R. Papieski, Warszawa, Czytelnik, 2010.

Iwaszkiewicz 2017: J. Iwaszkiewicz, Wszystko jak chcesz: o miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego, a cura di A. Król, Warszawa, Wilk&Król Oficyna Wydawnicza, 2017.

Jański 2009: J. Jański, Pachnieć jak ciało. Proza Jarosława Iwaszkiewicza w ujęciu écriture féminine oraz teorii gender i queer, Kraków, Collegium Columbinum, 2009.

Kurpios 2003: P. Kurpios, Poszukiwani, poszukiwane. Geje i lesbijki a rzeczywistość PRL, in Kultura i społeczeństwo PRL, a cura di M. Parus-Jaskułowska, A. Stabrowska, «Zeszyty Kulturoznawcze», 1, Wrocław, Katedra Kulturoznawstwa UW, str. 35-40 (anche nella traduzione italiana di A. Amenta: Storia di una minoranza nella Polonia Popolare, «pl.it. Rassegna italiana di argomenti polacchi», 2008, pp. 691-701).

Kwiatkowski 1959: J. Kwiatkowski, Wilde, głoski, Schopenhauer. O “Oktostychach” Iwaszkiewicza, «Twórczość», 1959, 3, str. 126-140.

Kwiatkowski 1975: J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa, Czytelnik, 1975.

Piotrowski 2007: G. Piotrowski, Podwójny świat. Uwagi o narracji i tożsamości w tekstach homoseksualnych Jarosława Iwaszkiewicza, «Teksty Drugie», 2007, 6, str. 207-218.

Piotrowski 2008: G. Piotrowski, Nowa miłość Starego. Jarosław Iwaszkiewicz – Jerzy Błeszyński, in Lektury płci. Polskie (kon)teksty, a cura di M. Dąbrowski, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2008, str. 244–261.

Potkański 2008: J. Potkański, Wilde, Iwaszkiewicz, Bloom, «Przegląd Humanistyczny», 2 (52), 2008, str. 1-19.

Prola 2018a: D. Prola, I «Diari» di Jarosław Iwaszkiewicz: cronistoria, confessione, plurivocità, «Il Confronto Letterario», 1 (69), 2018, pp. 121-144.

Prola 2018b: D. Prola, «Spossato dalla bellezza». L’Italia nella scrittura di Jaroslaw Iwaszkiewicz, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2018.

Ritz 1994: G. Ritz, Eros i sublimacja u Jarosława Iwaszkiewicza, «Teksty Drugie», 1994, 1, str. 29-48.

Ritz 1997: G. Ritz, Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji, «Teksty Drugie», 1997, 3, str. 43-60.

Ritz 1999, G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, trad. A. Kopacki, Kraków, Universitas, 1999.

Ritz 2002: G. Ritz, Iwaszkiewicz, Breza, Mach: Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji, in Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, a cura di G. Ritz, Warszawa, Wiedza Powszechna, 2002, str. 177-178.

Rousset 1986: J. Rousset, Le lecteur intime. De Balzac au Journal, Paris, Librairie José Corti, 1986.

Scrivano 2014: F. Scrivano, Diario e narrazione, Macerata, Quodlibet, 2014.

Śmieja 2010: W. Śmieja, Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej literaturze homoseksualnej, Kraków, Universitas, 2010.

Śmieja 2018: W. Śmieja, Homoerotyzm, mimesis i „Kunst der Fuge”. Twórczość André Gide’a („Korydon”, „Fałszerze”) w literaturze polskiego Dwudziestolecia międzywojennego, «Pamiętnik Literacki», 3 (CIX), 2018, str. 51-69.

Szymanowski 1989: K. Szymanowski, Pisma literackie in Id., Pisma, vol. 2, a cura di T. Chylińka, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989.

Tomasik 2012: K. Tomasik, Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u, Warszawa, Krytyka Polityczna, 2012.

Wilde 2018: O. Wilde, De profundis, traduzione di C. Salvago Raggi, Milano, Feltrinelli, 2018.

Woods 1998: G. Woods, A History of Gay Literature: The Male Tradition, New Haven, Yale University Press, 1998.

Zwolińska 2019: B. Zwolińska, O wstydzie homoseksualisty w listach i opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza, in (Nie)męskość w tekstach kultury XIX i XX wieku, a cura di B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, str. 422-435.

Authors hold and retain the copyright of their articles